شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد نیز با نگاه ویژه ای به مبحث درآمدی مشاورین جذب و بازاریابان، طرح ها و محصولات مختلفی را در این زمینه امکان سنجی، پیاده سازی و اجرایی نموده تا بتواند ضمن حفظ اعتماد متقابل فیمابین شرکت ، مشاورین پذیرش و جذب و هم چنین بازاریابان، زمنیه ایجاد یک همکاری مستمر را در ایشان فراهم نموده و با استفاده از مدل های مختلف تأمین مالی و نظام جبران خدمات و گنجاندن این موضوع در قراردادهای همکاری، از ظرفیت های مشاورین خود و بازاریابان در حوزه جذب منابع به نحو مطلوب، همراه با استمرار زمانی در تداوم همکاری بهره مند گردد.

فرم رزومه و تقاضای همکاری

جذب مشاور

آگهی استخدام ۵۰۰۰ مشاور

 

قرارداد نهایی جذب مشاور

 

درخواست همکاری و جذب مشاور

    نام و نام خانوادگی (الزامی)

    شخص(الزامی)

    شماره همراه(الزامی)

    رزومه(الزامی)

    توضیحات